partner serwisu

Regulamin

 1. DEFINICJE

  Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć następująco:

  1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Serwisu;
  2. Serwis - serwis internetowy Softonet.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://softonet.pl/, w ramach którego oferowana jest Usługa;
  3. Administrator Serwisu - podmiot zarządzający Serwisem, prowadzący Serwis oraz udostępniający Usługę, którym jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 95.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300, będący jednocześnie właścicielem Serwisu;
  4. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu, polegająca na udostępnianiu Plików, Programów, bądź treści na indywidualne żądanie Użytkownika (przez wyświetlenie strony o określonym adresie URL), umożliwieniu Użytkownikom pobieranie Plików, Programów bądź przeglądanie treści, umożliwieniu Użytkownikom wymiany informacji, udostępnieniu zasobów informatycznych Administratora Serwisu w celu umożliwienia Użytkownikom Zarejestrowanym umieszczania swoich opinii i komentarzy na temat Plików, Programów oraz umożliwieniu Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane w Serwisie;
  5. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Serwisu;
  6. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie i ma swój unikalny Login zabezpieczony hasłem;
  7. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, która została przez niego przybrana na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie;
  8. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wykonywać operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie;
  9. Forum - część serwisu PCLab.pl znajdująca się pod adresem internetowym http://forum.pclab.pl/ o charakterze grupy dyskusyjnej, w ramach której następuje wymiana pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi informacji i opinii na tematy związane ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem; Zarejestrowani Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Forum bez konieczności tworzenia odrębnych Kont. Aby przejść do Forum, należy kliknąć odnośnik "Przejdź do forum" znajdujący się w oknie "Zaloguj" (lub "Jesteś zalogowany jako") na stronie głównej Serwisu. Zasady korzystania z Forum reguluje "Regulamin Forum" dostępny pod adresem http://forum.pclab.pl/index.php?app=forums&module=extras&section=boardrules
  10. Plik - ciąg danych o skończonej długości, stanowiący dla Użytkownika systemu operacyjnego całość;
  11. Program - program komputerowy taki jak aplikacja użytkowa, system operacyjny, gra wideo, sterownik do urządzenia itp.;
  12. Producent (Programu) - podmiot uprawniony z tytułu autorskich praw majątkowych do Programu, udostępniający Program w sieci internet w postaci Pliku do pobrania;
  13. Freeware - licencja pozwalająca na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie Programu (często jedynie w celach niekomercyjnych);
  14. Shareware - testowa wersja Programu, najczęściej o ograniczonej funkcjonalności, której licencja pozwala na nieodpłatne wykorzystywanie przez z góry określony okres czasu (najczęściej 30 dni). Po upływie tego czasu Użytkownik powinien program kupić lub odinstalować;
  15. Trial - testowa wersja Programu, najczęściej o pełnej funkcjonalności wersji komercyjnej (odpłatnej), ale której licencja pozwala na nieodpłatne wykorzystanie przez z góry określony okres czasu (najczęściej 30 dni). Po upływie tego czasu Użytkownik powinien Program kupić lub odinstalować;
  16. Adware - pełna i bezpłatna wersja Programu, zawierająca funkcję wyświetlania reklam;
 2. INFORMACJE PODSTAWOWE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu. Przed skorzystaniem z funkcji Serwisu należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz zasad netykiety.
  2. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu lub usunąć swoje Konto z Serwisu.
  3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez wykonanie wszystkich czynności objętych procedurą rejestracyjną, która uruchamiana jest przez Użytkownika po kliknięciu na odnośnik "Zarejestruj się" dostępny w oknie "Zaloguj się" na stronie głównej Serwisu.
  4. Tylko Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać własne treści (opinie, komentarze do Plików, jak i Programów oraz wypowiedzi na Forum).
  5. Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
   1. połączenie z siecią internet,
   2. przeglądarka WWW z obsługą cookies
  6. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Użytkownik powinien stosować się do wskazanych przez Administratora Serwisu warunków i wytycznych, a wszelkie działania lub zaniechania Użytkownika niezgodne z zaleceniami Administratora (umyślne lub nieumyślne) dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność i ryzyko.
  7. W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniane są nieodpłatnie Pliki, bądź Programy do pobrania, objęte licencją Freeware, Shareware, Trial lub Adware. Szczegółowe warunki licencji do Programów/Plików zawarte są w umowach licencyjnych do poszczególnych Programów/Plików.
  8. Pliki w Serwisie umieszczane są przez redakcję PCLab.pl.
  9. Wybrane Pliki/Programy umieszczane są na serwerach Serwisu, chyba że licencja dotycząca Pliku, bądź Programu na to nie pozwala. W takim wypadku na Serwisie umieszczany jest odnośnik do serwerów lub strony internetowej producenta Programu.
  10. Autorskie prawa majątkowe do Programów/Plików przysługują Producentowi i nie przechodzą na Użytkownika w chwili ich pobrania. Szczegółowe postanowienia dotyczące autorskich praw majątkowych do Programów, Plików zawarte są w poszczególnych umowach licencyjnych.
  11. Zabronione jest modyfikowanie Programów/Plików chyba że ich licencja na to zezwala.
  12. Pliki, bądź Programy udostępniane są Użytkownikom do pobrania zgodnie z przypisaną im licencją. Treść licencji udostępniana jest na stronie Producenta Pliku/Programu lub wyświetlana w momencie instalacji Programu będącego składnikiem Pliku na komputerze Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z treścią danej licencji i przestrzegania jej postanowień.
  13. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w momencie pobrania przez Użytkownika Pliku, Programu, bądź wpisania w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron. Umowa zostaje rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu lub zakończenia pobierania Pliku bądź Programu.
 3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:
   1. niezamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
   2. działania w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników, w szczególności praw majątkowych i osobistych praw autorskich,
   3. niezamieszczania odnośników do stron zawierających numery seryjne ("seriale") lub oprogramowanie pirackie ("warez") czy łamiące zabezpieczenia ("cracki"). Przed Administrację Serwisu usuwane będą odnośniki do stron zawierających materiały, co do których istnieje podejrzenie, że naruszają prawo lub dobre obyczaje,
   4. niezamieszczania treści lub elementów graficznych o charakterze komercyjnym, reklamowym,
   5. niepodejmowania działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
   6. nieużywania nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących wyrazami powszechnie uznawanymi za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami lub nawiązujących do takich wyrazów.
  2. W przypadku gdy Użytkownik odmówi usunięcia treści, o których mowa w ust. 1, Administrator Serwisu ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązuje się, że w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Administratora Serwisu z tytułu naruszenia ich praw przez opublikowanie przez Użytkownika Zarejestrowanego treści w Serwisie, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Administrator Serwisu natychmiast powiadomi o takim fakcie Użytkownika Zarejestrowanego.
 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA SERWISU
  1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób korzystania z Serwisu/Usługi przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu/Usługi,
   2. zamieszczane treści oraz prawdziwość tych treści, w tym za treść komentarzy, opinii i recenzji lub innych podobnych treści umieszczanych przez Użytkowników,
   3. treść opisów i danych charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
   4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu Programów, Plików udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu, w szczególności gdy Programy te lub Pliki zostały pobrane z serwerów firm trzecich, do których odnośnik udostępniony został w ramach Serwisu,
   5. szkody powstałe na skutek działania Programów, Plików lub błędów w tych Programach, Plikach o których wspomniano w punkcie poprzednim,
   6. wykorzystanie przez Użytkowników pobranych Programów, Plików niezgodne z prawem,
   7. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle, blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi,
   8. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych z jakością usług świadczonych przez podmioty pośredniczące w obsłudze Usługi oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
   9. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wymaganiami systemowymi/sprzętowymi określonymi w Regulaminie,
   10. skutki wynikające z uzyskania przez osoby trzecie, w sposób niezależny i niezawiniony przez Administratora Serwisu, hasła Użytkownika Zarejestrowanego,
   11. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu/Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora Serwisu,
   12. utratę treści zamieszczonych w Serwisie z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Administratora Serwisu, tj. np. awaria sprzętu, dysfunkcja internetu, działanie osób trzecich lub ich usunięcie przez Administratora Serwisu na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu po uprzednim powiadomieniu Użytkowników,
   2. skasowania każdej zamieszczonej przez Użytkownika Zarejestrowanego treści, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. skasowania każdej treści, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że może ona naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
   4. natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego treści, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
   5. udostępniania hasła i danych Użytkowników Zarejestrowanych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
   6. zaprzestania udostępniania Serwisu lub poszczególnych usług, po uprzednim powiadomieniu o tym Użytkowników na stronach Serwisu,
   7. ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
  3. Zakres Usługi lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcji.
 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Administrator Serwisu informuje, że podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji Serwisu.
  2. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików "cookies" nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe
  3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania "cookies" lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.
 6. DANE OSOBOWE
  1. W związku z korzystaniem z Serwisu konieczne może się okazać podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, przy formularzu podawania danych zostaną umieszczone stosowne informacje określające zasady korzystania z danych osobowych Użytkowników przez Administratora Serwisu.
  2. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy, o których mowa w ust. 1, jest Administrator Serwisu, chyba że co innego wynika z informacji podanej przy formularzu.
  3. Każdy Zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Jeżeli dane, których usunięcia zażądał Użytkownik, są niezbędne do świadczenia Usługi, żądanie usunięcia tych danych będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie tej Usługi.
 7. REKLAMACJE (tryb i sposób składania reklamacji)
  1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
  2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres redakcja@pclab.pl lub listownie na adres: Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa.
  3. Administrator Serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
  5. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 powyżej, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka on przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Administrator Serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 8. SPORY
  1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/sad_konsumencki. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
  3. Administrator Serwisu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich - kontakt pod adresem e-mail Administratora wskazanym w Regulaminie.
 9. ZMIANA REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora Serwisu, w przypadku zaistnienia, dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, przyczyn powodujących konieczność zmiany oferowanej usługi. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu. W stosunku do Użytkowników innych niż Użytkownicy Zarejestrowani zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Administratora Serwisu, nie wcześniej jednak niż w dniu opublikowania w Serwisie ujednoliconego tekstu regulaminu.
  2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych przeznaczonych do tego miejscach w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik Zarejestrowany powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się do Serwisu po takim ogłoszeniu oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik Zarejestrowany powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora Serwisu o takiej decyzji na adres redakcja@pclab.pl.
  4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinno dotrzeć do Administratora Serwisu najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli oświadczenie Użytkownika Zarejestrowanego nie dotrze do Administratora w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
  5. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
  6. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem http://softonet.pl/regulamin.html.